Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

(συντάκτης: Χρήστος Φωτεινόπουλος , ημερ/νία: 18-11-2010)

 

Η δεύτερη βαθμίδα εκπαίδευσης οργανώθηκε σε δύο κύκλους σπουδών δυνάμει του Β.Δ. «περί του κανονισμού των ελληνικών σχολείων και γυμνασίων» στις 31 Δεκεμβρίου 1836/12 Ιαν. 1837. Ο πρώτος κύκλος σπουδών περιλάμβανε το τριτάξιο Ελληνικό σχολείο ?κατά μίμηση του Lateinische Schule? και απορροφούσε τους αποφοίτους των δημοτικών σχολείων, ενώ στον δεύτερο προβλεπόταν το τετρατάξιο Γυμνάσιο ?κατά το Gymnasium?, όπου εισάγονταν μετά από εξετάσεις οι απόφοιτοι του Ελληνικού.

[?] Όπως προκύπτει από την αρχειακή έρευνα, τα έξοδα συντήρησης του Ελληνικού Σχολείου Μεγάλου Σπηλαίου, που λειτούργησε για μικρό χρονικό διάστημα, καλύπτονταν από τα έσοδα της μοναστικής κοινότητας. Ωστόσο είναι αξιοσημείωτο ότι το Μάρτιο του 1833 στον υποθετικό λογα¬ριασμό (προϋπολογισμό) της επί των Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Γραμ¬ματείας για τις ετήσιες προβλεπόμενες δαπάνες των σχολείων της είχαν συμπεριληφθεί μόνο δύο σχολεία: α) του Σοποτού με ετήσια προβλεπόμενα έξοδα 1440 δραχμές και β) των Καλαβρύτων με προβλεπόμενα ετήσια έξοδα 1920 δραχμές, προφανώς εξαιτίας των οι¬κονομικών δυσκολιών, του κοινωνικού βάρους των συγκεκριμένων σχολείων και της πο¬λιτικής συγκυρίας.

Από την αναδίφηση του Οθωνικού Αρχείου (κλάδος Παιδείας) καταλήγουμε στα ακόλουθα συμπεράσματα: 1) Παύει η λειτουργία των ιδιοσυντήρητων Ελληνικών σχο¬λείων στην περιφέρεια μετά τη δημοσίευση του Β.Δ. για τη δευτεροβάθμια εκπαί¬δευση? 2) Το Ελληνικό Καλαβρύτων λειτουργεί κανονικά μέχρι την αποχώρηση του σχολάρχη του Χαράλαμπου Παμπούκη (Νοέμβριος 1836). Το εν λόγω σχολείο, πι-θανότατα, υπολειτουργούσε έως τα τέλη του 1843, οπότε και συστάθηκε επαρχιακό Ελληνικό σχολείο [?].

Γιούλα Γ. Κωνσταντοπούλου, Η εκπαίδευση στην επαρχία Καλαβρύτων κατά την οθωνική περίοδο (1833-1862), Διδακτορική διατριβή, Πάτρα 2009