Ιστορία Λυκείου Καλαβρύτων

Με την 4η πράξη της 16ης Σεπτεμβρίου 1976, ξεκινά τη λειτουργία του το Λύκειο Καλαβρύτων με τον διαχωρισμό του  Εξαταξίου Γυμνασίου, σε τριτάξιο Γυμνάσιο και τριτάξιο Λύκειο Καλαβρύτων.

Ο νόμος 309/76 που δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ.100/30-4-76, Τεύχος Α΄

https://www.kodiko.gr/nomologia/download_fek?f=fek/1976/a/fek_a_100_1976.pdf&t=361c84ea35518ec62c036d2b430710c0

και συγκεκριμένα τα άρθρα 29,30 και 31 του δεύτερου κεφαλαίου  δίνουν το στίγμα του σκοπού και των στόχων της λειτουργίας του νέου αυτοτελούς σχολείου  στη Μέση Εκπαίδευση (Μ.Ε.) που «είναι η δευτέρα βαθμίς της Γενικής Εκπαιδεύσεως και παρέχεται διαδοχικώς εις το Γυμνάσιον και το Λύκειον».

Τα Λύκεια διακρίνονται σε ημερήσια τριτάξια και σε εσπερινά τετραετούς φοίτησης. Επίσης μπορούν να ιδρύονται «Λύκεια Γενικής, Οικονομικής  και Ναυτικής κατευθύνσεως».

«Τό Λύκειον ἔχει σκοπόν να προσφέρῃ πλουσιωτέραν και εὐρυτέραν τῆς γυμνασιακῆς μόρφωσιν εἰς ὅσους νέους προορίζονται δι’ ἐκπαίδευσιν ἤ δι΄ἐπαγγέλματα μεγαλυτέρων ἀπαιτήσεων. Ἡ μόρφωσις αὕτη περιλαμβάνει τήν συστηματικωτέραν καλλιέργειαν τοῦ προφορικοῦ και τοῦ γραπτοῦ λόγου,τήν βαθυτέραν μελέτην τῆς ἐθνικῆς Γραμματείας καί Ἱστορίας καί τῆς παγκοσμίου Ἱστορίας καθώς και τῶν μνημείων τοῦ πολιτισμοῦ ἰδίᾳ δε τῆς Εὐρώπης, τήν ἀνάπτυξιν τῆς κριτικῆς σκέψεως και τῆς φαντασίας,τήν πληρεστέραν τοῦ φυσικοῦ καί τοῦ κοινωνικοῦ κόσμου,τήν τόνωσιν τοῦ θρησκευτικοῦ καί ἐθνικοῦ φρονήματος,την οὐσιαστικωτέραν  γνῶσιν τῶν ἀρχῶν τοῦ δημοκρατικοῦ πολιτεύματος τῆς Χώρας και τελικῶς ἀποβλέπει εἰς τόν φωτισμόν τοῦ πνεύματος καί τήν διάπλασιν χαρακτήρων ἐλεύθερων καί ὑπευθύνων.(διατηρήθηκε η ορθογραφία και η στίξη της εποχής)

Από το σχολικό έτος 1997-1998 με το νόμο υπ΄ αριθμό 2525 ΦΕΚ Α’ 188/23.9.1997

https://www.kodiko.gr/nomologia/download_fek?f=fek/1997/a/fek_a_188_1997.pdf&t=d465c5279e145e0db6072cb00822ee07

καθιερώνεται ο θεσμός του Ενιαίου Λυκείου και αρχίζει σταδιακά η εφαρμογή του από την Α΄ Λυκείου.

«Σκοπός του Ενιαίου Λυκείου είναι: α) η παροχή γενικής παιδείας υψηλού επιπέδου, β) η ανάπτυξη των ικανοτήτων, της πρωτοβουλίας, της δημιουργικότητος και της κριτικής σκέψης των μαθητών, γ) η προσφορά στους μαθητές των απαραίτητων γνώσεων και εφοδίων για τη συνέχιση των σπουδών τους στην επόμενη εκπαιδευτική βαθμίδα και (1) Τα Ενιαία Λύκεια με τον Ν. 3475/2006 (ΦΕΚ 146/Α/13-7-2006) μετονομάστηκαν σε Γενικά Λύκεια δ) η καλλιέργεια στους μαθητές δεξιοτήτων που θα τους διευκολύνουν την πρόσβαση, ύστερα από περαιτέρω εξειδίκευση ή κατάρτιση, στην αγορά εργασίας».            Όλα «Τα λειτουργούντα κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου Γενικά, Κλασικά, Μουσικά, Τεχνικά – Επαγγελματικά (ΤΕΛ) και Ενιαία Πολυκλαδικά Λύκεια (ΕΠΛ) μετατρέπονται σε Ενιαία Λύκεια».

Με το νόμο 3475/2006/ΦΕΚ 146/Α/13-7-2006

https://www.e-nomothesia.gr/kat-ekpaideuse/deuterobathmia-ekpaideuse/n-3475-2006.html

με θέμα «Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» που μετονομάζονται τα Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια (Τ.Ε.Ε.) σε Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.), στο άρθρο 3 του 1ου κεφαλαίου «Μετονομασία των Ενιαίων Λυκείων: Από την έναρξη του σχολικού έτους 2006-2007 τα Ενιαία Λύκεια μετονομάζονται σε Γενικά Λύκεια (ΓΕ.Λ.). Όπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρεται Ενιαίο Λύκειο νοείται το Γενικό Λύκειο».

Έκτοτε η ονομασία Γενικό Λύκειο παραμένει, αν και το νομικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία τους έχει αλλάξει αρκετές φορές

«ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΠΑΛ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ»

Για να δείτε Live Video από την κάμερα 1 πατήστε στην παρακάτω εικόνα

screencapture-epalkalavryta-dyndns-org-8001-ISAPI-Streaming-channels-1-picture-1598601526053

Για να δείτε Live Video από την κάμερα 2 πατήστε στην παρακάτω εικόνα

screencapture-epalkalavryta-dyndns-org-8003-ISAPI-Streaming-channels-1-picture-1598601582240

Ανακοινώσεις
1711

Έτος Ίδρυσης

81

Μαθητές Λυκείου

6

Τμήματα