Εγγραφές-επανεγγραφές

Εγγραφές-επανεγγραφές

Ξεκίνησε η προθεσμία για τις εγγραφές-επανεγγραφές μαθητριών-τών στο Γενικό Λύκειο Καλαβρύτων. Στη συνέχεια δίνονται οδηγίες για τον τρόπο εγγραφής-επανεγγραφής με την επισήμανση ότι η προθεσμία λήγει στις 2 Ιουλίου 2021 και η πλατφόρμα θα κλείσει. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να γίνουν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες έγκαιρα και για κάθε απορία δίνονται πληροφορίες στο τηλέφωνο του σχολείου μας 26920 22147, εργάσιμες μέρες και ώρες. Τέλος επισυνάπτονται και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να συμπληρωθούν κατά περίπτωση και να αποσταλούν ή να προσκομιστούν στο σχολείο μας έγκαιρα.

Οδηγίες εγγραφής στο ΓΕ.Λ.

Η εγγραφή γίνεται σε δύο φάσεις οι οποίες λήγουν στις 2 Ιουλίου 2021 και ώρα 23:59

1η φάση. Ηλεκτρονική προεγγραφή

Οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/-τριών που επιθυμούν να εγγραφούν σε οποιαδήποτε τάξη  του ΓΕ.Λ. για το σχολικό έτος 2021 – 2022, υποβάλλουν «Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής», μέσω της εφαρμογής e-eggrafes στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://e-eggrafes.minedu.gov.gr,

συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία, από την 18η Ιουνίου 2021 και ώρα 10:00 έως τη 2η Ιουλίου 2020 και ώρα 23:59.

Κατά την υποβολή της Ηλεκτρονικής Αίτησης εμφανίζονται αυτόματα χωρίς δυνατότητα αλλαγής το επώνυμο, το όνομα και το πατρώνυμο του κηδεμόνα όπως αντλούνται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης ενώ καταχωρίζονται απαραίτητα τα παρακάτω στοιχεία:

 1. Το e-mail του κηδεμόνα ή του ενήλικου μαθητή / της ενήλικης μαθήτριας
 2. Το μητρώνυμο του κηδεμόνα ή του ενήλικου μαθητή / της ενήλικης μαθήτριας
 3. Επιλογή Ημερήσιου ή Εσπερινού ΓΕ.Λ.
 4. Η τάξη στην οποία θα φοιτήσουν οι μαθητές/-τριες το επόμενο σχολικό έτος
 5. Επιλογή ξένης γλώσσας (Α’ Λυκείου)
 6. Επιλογή Ομάδας Προσανατολισμού (Β΄ και Γ΄ Λυκείου)
 7. Το σχολείο τελευταίας φοίτησης καθώς και το έτος τελευταίας φοίτησης
 8. Ο Αριθμός Μητρώου (Α.Μ.) μαθητή/-τριας (ο οποίος αναγράφεται στον έλεγχο προόδου, στο Ατομικό Δελτίο μαθητή)
 9. Η ημερομηνία γέννησης του μαθητή / της μαθήτριας
 10. Από ποιον/-α καταχωρίζεται η Ηλεκτρονική Αίτηση
 11. Ο αριθμός του κινητού ή του σταθερού τηλεφώνου του/της κηδεμόνα ή του μαθητή / της μαθήτριας
 • Η Ηλεκτρονική Αίτηση επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/1986 (Α ́ 75).
 • Μετά την υποβολή της Ηλεκτρονικής Αίτησης ο έτερος κηδεμόνας πρέπει άμεσα να δηλώ-σει με κάθε πρόσφορο τρόπο (είτε με αποστολή e-mail είτε με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986) στον/στη Διευθυντή/ντρια των Γενικών Λυκείων ή Επαγγελματικών Λυκείων ή Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων ότι εγκρίνει το περιεχόμενο της ηλεκτρονικής αίτησης, όπως εκείνο έχει υποβληθεί.

Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία πρέπει να γίνει εκτύπωση της Αίτησης.

2η φάση. Ολοκλήρωση εγγραφής

Για την εγγραφή μαθητή/τριας στα Γενικά Λύκεια, οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται, προκειμένου να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους, να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Εκτύπωση της Ηλεκτρονικής Αίτησης.
 2. Απολυτήριο Γυμνασίου, αν αυτό δεν έχει διαβιβαστεί υπηρεσιακά, ή άλλο (ισότιμο) τίτλο σπουδών.
 3. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) του κηδεμόνα του/της μαθητή/τριας στην οποία θα δηλώνεται ο τρόπος ενημέρωσης για θέματα απουσιών (SMS, e-mail) καθώς και κάποια άλλα στοιχεία που χρειάζονται (δίνεται από το σχολείο).
 4. Υπεύθυνη δήλωση του έτερου κηδεμόνα με την οποία εγκρίνει το περιεχόμενο της ηλεκτρονικής αίτησης.
 5. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του/της κηδεμόνα
 6. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του μαθητή / της μαθήτριας
 7. Πιστοποιητικό του Δήμου/Δημοτικής Ενότητας στα Μητρώα του οποίου είναι εγγεγραμμένος/η ο μαθητής / η μαθήτρια, αν δεν έχει δελτίο αστυνομικής ταυτότητας.
 8. Αίτηση και μία φωτογραφία για τους μαθητές που θα μετακινούνται με Ε.Μ.Δ. του Κ.Τ.Ε.Λ.
 9. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας του Μαθητή -μόνο για την Α’ τάξη- που συμπληρώνεται (δίνεται από το σχολείο και παραδίδεται μέχρι τον Σεπτέμβριο)
 10. Εκκαθαριστικό της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. (Όσοι χρειάζονται μεταφορά με ταξί ή ΚΤΕΛ)
 11. Λογαριασμό τηλεφώνου ή ρεύματος (Όσοι χρειάζονται μεταφορά με ταξί ή ΚΤΕΛ)

 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ – 2021

ΑΙΤΗΣΗ ΓΟΝΕΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ – 2021

Υπεύθυνη Δήλωση Έτερου κηδεμόνα 2021

Έντυπο Γονικής Συγκατάθεσης

Ατομικό Δελτίο Υγείας