Ελάχιστη Βάση εισαγωγής στα ΑΕΙ και Μηχανογραφικό δελτίο δύο φάσεων

Ελάχιστη Βάση εισαγωγής στα ΑΕΙ και Μηχανογραφικό δελτίο δύο φάσεων

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο νόμος  4777/2021  που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει και την Ελάχιστη Βάση εισαγωγής  στα Α.Ε.Ι. και το μηχανογραφικό δελτίο δύο φάσεων. Οι αλλαγές βρίσκονται στα άρθρα 1-4 και έχουν ως εξής:

Για να δείτε ολόκληρο το νόμο κάνετε κλικ στο:   ΦΕΚ ΝΟΜΟΥ 47772021

ΜΕΡΟΣ A’

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Άρθρο 1

Ελάχιστη βάση εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποφοίτων Γενικού Λυκείου – Αντικατάσταση της περ. β’ της παρ. 1 και της παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 4186/2013

 1. Η περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4186/2013 (Α’ 193) αντικαθίσταται ως εξής:

«β) Στις Σχολές των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαι­δευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.) και Ανώτερων Στρατιωτι­κών Σχολών Υπαξιωματικών (Α.Σ.Σ.Υ.), στη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (Σ.Σ.Α.Σ.), στις σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.), καθώς και στις σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. και Λιμενοφυλάκων μέσω πανελλαδικών εξετάσεων με την επιφύλαξη ειδι­κών προϋποθέσεων, διαδικασιών και όρων εισαγωγής που ορίζονται από τις οικείες διατάξεις.».

 1. Η παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 4186/2013 αντικαθί­σταται ως εξής:

«5. Για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά: α) η ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.), σύμφωνα με το άρθρο 4Β και β) το σύνολο των μορίων που συγκεντρώνει ο υποψήφιος στα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα του οικείου επιστημονικού πεδίου, σύμφωνα με το άρθρο 4Α. Για τον προσδιορισμό του συνόλου των μορίων κάθε υπο­ψηφίου υπολογίζονται τα μαθήματα και οι οικείοι συντε­λεστές βαρύτητας.

Στις σχολές, τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις, όπου απαιτείται η εξέταση ειδικού μαθήματος ή ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών λόγω της φύσης του γνωστικού τους αντικειμένου, η εξέταση του ειδικού μαθήματος ή των ειδικών μαθημάτων ή των πρακτικών δοκιμασιών γίνεται πανελλαδικά. Για την εισαγωγή στις σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις του προ­ηγούμενου εδαφίου απαιτείται η επίτευξη της Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος ή των ειδικών μαθημάτων ή πρακτι­κών δοκιμασιών της σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης, καθώς και της Ε.Β.Ε. της σχολής, τμήμα­τος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης, σύμφωνα με το άρθρο 4Β. Για τον υπολογισμό της συνολικής βαθμολογίας των υποψηφίων, προστίθεται στη βαθμολογία των τεσσάρων (4) πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της περ. β’ η βαθμολογία που προκύπτει από το γινόμενο του βαθμού του ειδικού μαθήματος ή των ειδικών μαθημάτων ή των πρακτικών δοκιμασιών με τον αντίστοιχο συντελε­στή βαρύτητας, με την επιφύλαξη του άρθρου 19 του ν. 4559/2018 (Α’ 142).

Εάν με το σύνολο της βαθμολογίας που επιτυγχάνει ο υποψήφιος, εισάγεται σε περισσότερες από μία σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις, τελικά εισάγεται σε εκείνη τη σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση που προσδιορίζει στο μηχανογραφικό του δελτίο με σειρά προτίμησης υψηλότερη σε σχέση με τις άλλες σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις που έχει δηλώσει».

Άρθρο 2

Ελάχιστη βάση εισαγωγής – Προσθήκη

άρθρου 4Β στον ν. 4186/2013

Στον ν. 4186/2013 (Α’193), μετά από το άρθρο 4Α προ­στίθεται άρθρο 4Β ως εξής:

«Άρθρο 4Β

Ελάχιστη βάση εισαγωγής

 1. Προϋπόθεση συμμετοχής των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στα Α.Ε.Ι., στις Α.Ε.Α., στις Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουρ­γείου Τουρισμού, στις σχολές των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστι­κής Ακαδημίας, στις Α.Ε.Ν., καθώς και τις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων, αποτελεί η επίτευξη στις πανελλαδικές εξετάσεις βαθ­μολογικής επίδοσης ίσης ή μεγαλύτερης της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύ­θυνση (Ε.Β.Ε. σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυν­σης). Η επίτευξη της Ε.Β.Ε. ανά σχολή, τμήμα ή εισαγω­γική κατεύθυνση απαιτείται για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων της γενικής κατηγορίας, καθώς και των, κατά περίπτωση, προβλεπόμενων ειδικών κατη­γοριών, με εξαίρεση τους υποψηφίους που υπάγονται: α) στις υποπερ. i, ii, iii και vii της περ. α’ της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997 (Α’188), β) στην παρ. Α’ του άρθρου 12 του ν. 2552/1997 (Α’266), γ) στην περ. στ’ της παρ. 1 του άρθρου 3 του π.δ. 44/2016 (Α’ 68) και , δ) στο άρθρο 19 του ν. 4559/2018 (Α’ 142). Για τη διαπίστωση της συνδρομής της προϋπόθεσης αυτής, συγκρίνεται η ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση Ε.Β.Ε., όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με το παρόν, με τον μέσο όρο που συγκέντρωσε ο υποψήφιος στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη και κατά το στάδιο αυτό οι συντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων.
 2. Η εξεταστέα ύλη και τα θέματα των εξετάσεων είναι κοινά για τους υποψηφίους από τα ημερήσια και εσπερινά Γενικά Λύκεια (ΓΕ.Λ.). Στα ημερήσια και εσπε­ρινά ΓΕ.Λ., η Ε.Β.Ε. διαμορφώνεται ενιαία από τον μέσο όρο των μέσων όρων των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων στα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξετα­ζόμενα μαθήματα ανά επιστημονικό πεδίο, ο οποίος πολλαπλασιάζεται με συντελεστή που καθορίζεται από τα ιδρύματα εισαγωγής για κάθε σχολή, τμήμα ή εισα­γωγική κατεύθυνση και στρογγυλοποιείται στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Ο συντελεστής βρίσκεται εντός του διαστήματος ελάχιστης και μεγίστης τιμής, το οποίο δια­μορφώνεται σύμφωνα με την παρ. 4.
 3. Στις σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις, που εντάσσονται σε περισσότερα του ενός επιστημονικά πεδία, για τον υπολογισμό της Ε.Β.Ε. λαμβάνεται υπόψη ο μικρότερος μέσος όρος των μέσων όρων των βαθμο­λογικών επιδόσεων των υποψηφίων στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα των επιστημονικών πεδίων, στα οποία εντάσσονται οι συγκεκριμένες σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις.
 4. Η ελάχιστη και μέγιστη τιμή του συντελεστή της

Ε.Β.Ε. των σχολών, τμημάτων και εισαγωγικών κατευθύν­σεων ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται έως τις 30 Ιουνίου και αφορά στις προϋποθέσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση του επόμενου σχολικού έτους.

 1. Ο συντελεστής της Ε.Β.Ε. για κάθε σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση καθορίζεται με απόφαση της συγκλήτου έπειτα από πρόταση της σχολής, του τμήμα­τος ή της εισαγωγικής κατεύθυνσης, η οποία εκδίδεται εντός της τασσόμενης από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων προθεσμίας και πάντως εντός δύο (2) μηνών από τον καθορισμό της ελάχιστης και μέγιστης τιμής της παρ. 4 και κοινοποιείται στον Υπουργό. Στις περιπτώσεις των εισαγωγικών κατευθύνσεων η πρόταση υποβάλλεται από το τμήμα, στο οποίο αυτές υπάγονται. Για τις σχολές συναρμοδιότητας άλλων υπουργείων, ο συντελεστής της Ε.Β.Ε. καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδί­δεται έπειτα από πρόταση του κατά περίπτωση συναρ­μόδιου Υπουργού. Το σύνολο των συντελεστών των σχολών, τμημάτων και εισαγωγικών κατευθύνσεων, οι οποίοι αποφασίζονται σύμφωνα με την παρούσα, καθώς και με την παρ. 6, συγκεντρώνεται σε μία απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 2. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, κάποιο ίδρυμα εισαγωγής δεν καθορίζει τον συντελεστή της παρ. 5, ο καθορισμός του γίνεται με απόφαση του Υπουρ­γού Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 3. Ο συντελεστής της Ε.Β.Ε. δύναται να τροποποιείται με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου οργάνου, η οποία εκδίδεται έως τις 31 Αυγούστου εκάστου έτους.
 4. Η ελάχιστη και μέγιστη τιμή του συντελεστή δύνα­νται να τροποποιούνται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται έως τις 30 Ιουνίου και αφορά τις προϋποθέσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση του επόμενου σχολικού έτους. Σε περίπτωση τροποποίησης της ελάχιστης ή μέγιστης τιμής του συντελεστή της Ε.Β.Ε., επαναλαμβάνεται η δια­δικασία της παρ. 5.
 5. α) Προϋπόθεση για την εισαγωγή σε σχολές, τμή­ματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις για τις οποίες απαι­τείται, λόγω της φύσης του γνωστικού τους αντικειμέ­νου, η εξέταση σε ορισμένο ειδικό ή ειδικά μαθήματα ή πρακτικές δοκιμασίες, αποτελεί ο υποψήφιος να επιτύ­χει σε κάθε ειδικό μάθημα ή στις πρακτικές δοκιμασίες βαθμολογική επίδοση ίση ή μεγαλύτερη με το γινόμενο του μέσου όρου της βαθμολογίας του οικείου ειδικού μαθήματος ή των πρακτικών δοκιμασιών επί τον συντε­λεστή που ορίζεται για κάθε σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση για το ειδικό μάθημα, τα ειδικά μαθήματα ή τις πρακτικές δοκιμασίες, σύμφωνα με την περ. στ’ της παρούσας (Ε.Β.Ε. ειδικού μαθήματος ή πρακτικών δοκιμασιών) με την επιφύλαξη του άρθρου 19 του ν. 4559/2018 (Α’142). Για τον υπολογισμό του μέσου όρου της βαθμολογίας του ειδικού μαθήματος ή των ειδικών μαθημάτων ή των πρακτικών δοκιμασιών λαμβάνονται υπόψη οι βαθμολογίες του συνόλου των υποψηφίων που μπορούν από το επιστημονικό πεδίο ή τον τομέα, που έχουν επιλέξει, να διεκδικήσουν εισαγωγή σε ορισμένη σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση και έχουν εξε­ταστεί στο οικείο ειδικό μάθημα ή τις πρακτικές δοκι­μασίες, χωρίς να διαχωρίζονται οι υποψήφιοι με βάση το επιστημονικό τους πεδίο, τον τομέα ή την κατηγορία λυκείου (ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ.), από το οποίο προέρχονται. Το γινόμενο του ανωτέρω μέσου όρου βαθμολογίας επί τον συντελεστή που ορίζεται για κάθε σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση για το ειδικό μάθημα ή τα ειδικά μαθήματα ή τις πρακτικές δοκιμασίες, στρογγυλοποιεί­ται στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.

β) Για την εισαγωγή των υποψηφίων στις σχολές, τμή­ματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις της περ. α’, η Ε.Β.Ε. της σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης διαμορ­φώνεται από τον μέσο όρο των μέσων όρων των βαθ­μολογικών επιδόσεων: βα) στα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα, καθώς και ββ) σε κάθε ειδικό μάθημα ή στις πρακτικές δοκιμασίες, ο οποίος πολλα­πλασιάζεται με συντελεστή που ορίζεται, σύμφωνα με τις παρ. 5 και 6, κατά περίπτωση, για κάθε σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση και στρογγυλοποιείται στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Για τον υπολογισμό του μέσου όρου των βαθμολογικών επιδόσεων σε κάθε ένα (1) από τα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα της περ. βα’ λαμβάνονται υπόψη οι βαθμολογίες του συνό­λου των υποψηφίων του επιστημονικού πεδίου, στο οποίο εντάσσεται η οικεία σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση, με την επιφύλαξη της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 13Δ.

Για τον υπολογισμό του μέσου όρου της βαθμολογίας του ειδικού μαθήματος ή των ειδικών μαθημάτων ή των πρακτικών δοκιμασιών της υποπερ. ββ’ λαμβάνονται υπόψη ξεχωριστά οι βαθμολογίες των υποψηφίων ανά επιστημονικό πεδίο ή τομέα από κάθε κατηγορία λυκείου (ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ.).

γ) Προϋπόθεση για την εισαγωγή στις σχολές, τμή­ματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις, στις οποίες απαιτεί­ται η εξέταση ενός ειδικού μαθήματος με δυνατότητα επιλογής των υποψηφίων μεταξύ περισσοτέρων, είναι η επίτευξη της Ε.Β.Ε. ειδικού μαθήματος επιλογής της οικείας σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυν­σης. Για τον υπολογισμό της Ε.Β.Ε. του προηγούμενου εδαφίου αξιοποιείται ο μικρότερος μέσος όρος των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων στα ειδικά μαθήματα επιλογής, ο οποίος πολλαπλασιάζεται με τον συντελεστή που έχει οριστεί ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση για το ειδικό μάθημα επιλογής. Για τον υπολογισμό του μέσου όρου της βαθμολογίας του ειδικού μαθήματος επιλογής λαμβάνονται υπόψη οι βαθμολογίες του συνόλου των υποψηφίων που μπο­ρούν από το επιστημονικό πεδίο ή τον τομέα που έχουν επιλέξει, να διεκδικήσουν εισαγωγή στην οικεία σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση και έχουν εξεταστεί στο ειδικό μάθημα επιλογής χωρίς να διαχωρίζονται οι υποψήφιοι με βάση το επιστημονικό πεδίο, τον τομέα ή την κατηγορία λυκείου (ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ.), από το οποίο προέρχονται. Το γινόμενο του μέσου όρου της βαθμο­λογίας επί τον συντελεστή που ορίζεται για κάθε σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση για το ειδικό μάθημα επιλογής, σύμφωνα με την περ. στ’, στρογγυλοποιείται στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Για τη διαπίστωση της δυνατότητας εισαγωγής στη σχολή, τμήμα ή εισαγω­γική κατεύθυνση των υποψηφίων που έχουν εξεταστεί σε διαφορετικό ειδικό μάθημα επιλογής από εκείνο, του οποίου ο μέσος όρος βαθμολογίας αξιοποιήθηκε για την εξαγωγή της Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος επιλογής, η ανωτέρω Ε.Β.Ε. συγκρίνεται με τη βαθμολογική επίδοση των υποψηφίων στο ειδικό μάθημα επιλογής, στο οποίο εξετάστηκαν. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει εξετα­στεί κατ’ επιλογήν του σε περισσότερα ειδικά μαθήματα, από όσα απαιτείται για τη σύγκριση της βαθμολογικής του επίδοσης με την Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος επιλο­γής, λαμβάνεται υπόψη η υψηλότερη βαθμολογική του επίδοση στα ειδικά μαθήματα, στα οποία εξετάστηκε.

δ) Στις σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις, η εισαγωγή στις οποίες απαιτεί την εξέταση σε δύο (2) ειδικά μαθήματα με δυνατότητα επιλογής των υποψη­φίων μεταξύ περισσοτέρων, εφαρμόζεται μία (1) Ε.Β.Ε. ειδικού μαθήματος επιλογής. Για τον υπολογισμό της Ε.Β.Ε. ειδικού μαθήματος επιλογής της παρούσας περί­πτωσης εφαρμόζεται η διαδικασία της περ. γ’. Για τη δια­πίστωση της δυνατότητας εισαγωγής στη σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση, συγκρίνεται η Ε.Β.Ε. του ειδι­κού μαθήματος επιλογής με τις βαθμολογικές επιδόσεις των υποψηφίων στα δύο (2) μαθήματα επιλογής, στα οποία εξετάστηκαν. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει εξεταστεί κατ’ επιλογήν του σε περισσότερα ειδικά μαθήματα από όσα απαιτείται, για τη σύγκριση των βαθμολογικών του επιδόσεων με την Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος επιλογής λαμβάνονται υπόψη οι υψηλότερες βαθμολογικές του επιδόσεις στα ειδικά μαθήματα, στα οποία εξετάστηκε.

ε) Για την εισαγωγή των υποψηφίων στις σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις των περ. γ’ και δ’, η Ε.Β.Ε. της σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύ­θυνσης διαμορφώνεται από τον μέσο όρο των μέσων όρων των βαθμολογικών επιδόσεων: εα) στα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα, καθώς και εβ) στο ειδικό μάθημα ή τα ειδικά μαθήματα, ο οποίος πολλαπλασιάζεται με τον συντελεστή που έχει καθοριστεί ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση, σύμφωνα με τις παρ. 5 και 6, κατά περίπτωση και στρογγυλοποι­είται στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Για τον υπολογισμό του μέσου όρου των βαθμολογικών επιδόσεων σε κάθε ένα (1) από τα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα της περ. εα’ λαμβάνονται υπόψη οι βαθμο­λογίες του συνόλου των υποψηφίων του επιστημονικού πεδίου, στο οποίο εντάσσεται η οικεία σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση, με την επιφύλαξη της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 13Δ. Για την εξαγωγή της Ε.Β.Ε. της σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης ως ειδικό μάθημα ή ειδικά μαθήματα της υποπερ. εβ’ νοού­νται το ειδικό μάθημα ή τα ειδικά μαθήματα, τα οποία παρουσιάζουν τον μικρότερο μέσο όρο βαθμολογικής επίδοσης ανά επιστημονικό πεδίο ή τομέα ξεχωριστά για τους υποψηφίους από κάθε κατηγορία λυκείου (ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ.). Για τη διαπίστωση της δυνατότητας εισαγω­γής στην οικεία σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση των υποψηφίων που έχουν εξεταστεί σε διαφορετικό ειδικό μάθημα ή ειδικά μαθήματα επιλογής από εκείνο ή εκείνα που αξιοποιήθηκαν για την εξαγωγή της Ε.Β.Ε. της σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης συγκρίνο­νται η Ε.Β.Ε. της σχολής, του τμήματος ή της εισαγωγικής κατεύθυνσης με τον μέσο όρο της βαθμολογικής τους επίδοσης στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα και το ειδικό μάθημα ή τα ειδικά μαθήματα επιλογής, στα οποία εξετάστηκαν. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει εξεταστεί κατ’ επιλογήν του σε περισσότερα ειδικά μαθή­ματα από όσα απαιτείται για την εισαγωγή σε σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση, για τη σύγκριση της βαθμολογικής του επίδοσης με την Ε.Β.Ε. της οικείας σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης λαμβά­νονται υπόψη η υψηλότερη βαθμολογική του επίδοση ή οι υψηλότερες βαθμολογικές του επιδόσεις στα ειδικά μαθήματα επιλογής, στα οποία εξετάστηκε.

στ) Η ελάχιστη και μέγιστη τιμή του συντελεστή της Ε.Β.Ε. των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρη­σκευμάτων, η οποία εκδίδεται έως τις 30 Ιουνίου και αφορά στις προϋποθέσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση του επόμενου σχολικού έτους. Για τον καθο­ρισμό του συντελεστή της Ε.Β.Ε. των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών ισχύουν οι παρ. 5 έως 8.

Οι σχολές, τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις της περ. α’, η εισαγωγή στις οποίες προϋποθέτει την εξέταση σε περισσότερα του ενός συγκεκριμένα ειδικά μαθήματα δύνανται να αποδώσουν διαφορετικούς συντελεστές για την εξαγωγή της Ε.Β.Ε. καθενός εξ αυτών. Οι σχολές, τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις των περ. γ’ και δ’, η εισαγωγή στις οποίες προϋποθέτει την εξέταση σε ένα ή περισσότερα ειδικά μαθήματα με επιλογή των υπο­ψηφίων μεταξύ περισσοτέρων, αποδίδουν έναν συντε­λεστή για την εξαγωγή της Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος επιλογής

ζ) Κάθε σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση της παρούσας παραγράφου δύναται να ορίζει διαφορετικό συντελεστή για τον καθορισμό της Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος ή των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών εντός του διαστήματος τιμών που ορίζει ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με την περ. στ’ και διαφορετικό συντελεστή για τον καθορισμό της Ε.Β.Ε. της σχολής, του τμήματος ή της εισαγωγικής κατεύθυνσης εντός του διαστήματος τιμών που ορίζει ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με την παρ. 4. Για τη διαπίστωση της δυνατότητας εισα­γωγής στις ανωτέρω σχολές, τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις εξετάζεται πρώτα η επίτευξη της Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος ή των ειδικών μαθημάτων ή των πρα­κτικών δοκιμασιών και έπειτα η επίτευξη της Ε.Β.Ε. της οικείας σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης. Στις σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις, που υπάγονται στην παρούσα παράγραφο και εντάσσονται σε περισσότερα του ενός επιστημονικά πεδία, η Ε.Β.Ε. της σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης προ­κύπτει από τον πολλαπλασιασμό του συντελεστή που αποφασίζεται ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύ­θυνση, σύμφωνα με τις παρ. 5 και 6, κατά περίπτωση, με τον μικρότερο από τους μέσους όρους των μέσων όρων των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα και στα ειδικά μαθήματα ή τις πρακτικές δοκιμασίες ανά επιστημονικό πεδίο, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των περ. β’ και ε».

Άρθρο 3

Μηχανογραφικό δελτίο δύο φάσεων –

Προσθήκη άρθρου 4Γ στον ν. 4186/2013

Στον ν. 4186/2013 (Α’193), μετά το άρθρο 4Β, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 2 του παρόντος, προστίθεται άρθρο 4Γ ως εξής:

«Άρθρο 4Γ

Διαδικασία υποβολής μηχανογραφικού δελτίου

 1. Οι υποψήφιοι ημερήσιων και εσπερινών Γ.Ε.Λ. που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις, μετά από την ολοκλήρωση των εξετάσεων και τη γνωστοποίηση των βαθμών της τελικής τους επίδοσης στα πανελλα­δικά εξεταζόμενα μαθήματα, τα ειδικά μαθήματα και τις πρακτικές δοκιμασίες, καθώς και τη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων των ικανοτήτων συμπληρώνουν μηχανογραφικό δελτίο (μηχανογραφικό δελτίο πρώτης φάσης). Σε αυτό επιλέγουν καθορισμένο αριθμό σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων από το επιστη­μονικό πεδίο, στο οποίο έχουν πρόσβαση, σύμφωνα με το άρθρο 4Α. Ο αριθμός των επιλογών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του συνόλου των σχολών, τμημά­των ή εισαγωγικών κατευθύνσεων του οικείου επιστη­μονικού πεδίου. Οι υποψήφιοι δύνανται να επιλέγουν σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις με βάση την Ε.Β.Ε. ή τις Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος ή των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών της σχολής, τμή­ματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης, αν συντρέχει τέτοια περίπτωση, την Ε.Β.Ε. ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση και τη βαθμολογική τους επίδοση.
 2. Μετά την ανακοίνωση των επιτυχόντων, οι υποψή­φιοι που δεν έχουν εισαχθεί σε καμία από τις δηλωθεί­σες επιλογές τους, σύμφωνα με την παρ. 1, μπορούν να συμπληρώσουν εκ νέου μηχανογραφικό δελτίο υποψηφίου (μηχανογραφικό δελτίο δεύτερης φάσης), επιλέγοντας, χωρίς περιορισμό επιλογών, όσες σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις επιθυμούν από το επιστημονικό πεδίο στο οποίο έχουν πρόσβαση με βάση την Ε.Β.Ε. ή τις Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος ή των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών της οικείας σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης, αν συντρέχει τέτοια περίπτωση, την Ε.Β.Ε. ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση και τη βαθμολογική τους επίδοση. Στη διαδικασία αυτή οι υποψήφιοι διεκδι­κούν τις θέσεις των οικείων σχολών, τμημάτων ή εισαγω­γικών κατευθύνσεων, οι οποίες δεν πληρώθηκαν κατά τη διαδικασία της παρ. 1. Στη διαδικασία υποβολής μηχα­νογραφικού δελτίου δεύτερης φάσης, σύμφωνα με την παρούσα, δύνανται να συμμετέχουν και οι υποψήφιοι, οι οποίοι υπέβαλαν παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 4Δ. Απαγορεύεται η εγγραφή του υποψηφίου ταυτόχρονα σε σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση Α.Ε.Ι. και σε δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.)».

Άρθρο 4

Παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο – Προσθήκη άρθρου 4Δ στον ν. 4186/2013

Στον ν. 4186/2013 (Α’193), μετά το άρθρο 4Γ, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 3 του παρόντος, προστίθεται άρθρο 4Δ ως εξής:

«Άρθρο 4Δ

Παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο

 1. Οι τελειόφοιτοι και οι υποψήφιοι, που συμμετέ­χουν στις πανελλαδικές εξετάσεις του εκάστοτε σχολι­κού έτους, δύνανται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον προς κάλυψη θέσης καταρτιζόμενου σε δημόσιο Ι.Ε.Κ. με την υποβολή παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου. Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου διατίθεται συγκεκριμένος αριθμός θέσεων των δημόσιων Ι.Ε.Κ., ο οποίος προσδιορίζεται με απόφαση του Γενικού Γραμ­ματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 13Δ, προς κάλυψη από τους τελειόφοιτους και υποψήφι­ους των πανελλαδικών εξετάσεων του οικείου σχολικού έτους. Το παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο υποβάλλε­ται κατά την ίδια περίοδο υποβολής του μηχανογραφι­κού δελτίου πρώτης φάσης, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 4Γ. Οι υποψήφιοι που συμμετέχουν στις πανελ­λαδικές εξετάσεις εκάστου σχολικού έτους δύνανται να υποβάλουν τόσο το μηχανογραφικό δελτίο πρώτης φάσης όσο και το παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο.
 2. Ο τρόπος κατάρτισης των πινάκων κατάταξης, τα κριτήρια επιλογής, ο τρόπος άρσης της ισοβαθμίας, καθώς και ο χρόνος, τόπος και τρόπος ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων της παρ. 1 καθορίζονται στον Κανονι­σμό Λειτουργίας των Ι.Ε.Κ.
 3. Οι τελειόφοιτοι και υποψήφιοι της παρ. 1, οι οποίοι δεν κατόρθωσαν να καταλάβουν κάποια από τις θέσεις καταρτιζόμενων σε δημόσιο Ι.Ε.Κ., οι οποίες διατίθενται προς κάλυψη με την υποβολή παράλληλου μηχανογρα­φικού δελτίου, δύνανται να υποβάλουν αίτηση προς κάλυψη θέσης καταρτιζόμενου, σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν. 4763/2020 (Α’254) και τον Κανονισμό Λειτουργίας των Ι.Ε.Κ. Οι θέσεις καταρτιζόμενων της παρ. 1, οι οποίες παραμένουν κενές μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου, διατίθενται προς κάλυψη σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν. 4763/2020 και τον Κανονισμό Λειτουργίας των Ι.Ε.Κ..».

Δείτε τον νόμο 4777/21 “Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας, αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις”, εδώ  ΦΕΚ ΝΟΜΟΥ 47772021