Προκήρυξη για την εισαγωγή σπουδαστών/-στριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

Προκήρυξη για την εισαγωγή σπουδαστών/-στριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

Σύμφωνα:
(α) με τον Κανονισμό εισαγωγής σπουδαστών/στριών στις Α.Ε.Ν., που κυρώθηκε με την με Αρ.: 2231.26/27352/
2022/15042022 (Β’ 1922) Απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων & Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής,

(β) με την Αρ.: 2232.1/28029/2022/19042022 Απόφαση Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.ΕΚ.Ν. Β ́ «Καθορισμός του
αριθμού των σπουδαστών/στριών που θα εισαχθούν στις Α.Ε.Ν. το ακαδημαϊκό έτος 20222023 και προθεσμία
υποβολής δικαιολογητικών»,

(γ) με την Αρ.: 2232.1/28035/2022/19042022 Απόφαση Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.ΕΚ.Ν. Β ́ «Ορισμός
προσωπικού Α.Ε.Ν. για την παραλαβή και διαχείριση των ηλεκτρονικών αιτήσεων υποψηφίων σπουδαστών/στριών
Α.Ε.Ν. και συγκρότηση επιτροπών ελέγχου των δικαιολογητικών τους για το ακαδημαϊκό έτος 20222023»,

ρυθμίζονται κατωτέρω οι λεπτομέρειες για την εισαγωγή σπουδαστών/στριών στις Ακαδημίες Εμπορικού
Ναυτικού (Πλοιάρχων Μηχανικών) για το ακαδημαϊκό έτος 20222023.

Διαβάστε παρακάτω ολόκληρη την προκήρυξη:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΕΝ 2022_ΑΔΑ Ψ3ΦΡ4653ΠΩ-090