Πρόγραμμα πανελλαδικών εξετάσεων ειδικών μαθημάτων και υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας για Τ.Ε.Φ.Α.Α.

Πρόγραμμα πανελλαδικών εξετάσεων ειδικών μαθημάτων και υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας για Τ.Ε.Φ.Α.Α.

Α. Καθορισμός προγράμματος πανελλαδικών εξετάσεων έτους 2021 Ειδικών Μαθημάτων και Μουσικών Μαθημάτων, για εισαγωγή υποψηφίων σε Τμήματα στα οποία απαιτείται η εξέτασή τους.
Β. Ορισμός προθεσμίας υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας των υποψηφίων για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ.
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2.Τις διατάξεις του άρθρου 5 της αριθμ. Φ.253/128314/Β6/29-11-2002 (ΦΕΚ 1538 Β΄) Υ.Α., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις της με αριθμ. πρωτ. Φ.253/ 23170 /Α5/14-2-2019 Υ.Α. «Εισαγωγή φοιτητών σε Τμήματα Μουσικών Σπουδών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4559/2018 (Α΄ 142), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13)».
4. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΕΦΑΑ 2021