ΕΚΘΕΣΗ AΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΠΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ

ΕΚΘΕΣΗ AΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΠΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ

Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του Έργου της Σχολικής Μονάδας

 Α. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

 Παρόλες τις δυσχερείς συνθήκες που αντιμετωπίζει η εν λόγω σχολική μονάδα λόγω της απομακρυσμένης γεωγραφικής της θέσης και τις σοβαρές δυσκολίες μετάβασης του μαθητικού πληθυσμού κατά τη διάρκεια του χειμώνα, η ποικιλία, ο σχεδιασμός και η επιτυχής υλοποίηση συλλογικών δράσεων παιδαγωγικής φύσεως όπως και η πλούσια και πολυδιάσταστη ατομική εργασία των εκπαιδευτικών του Συλλόγου Διδασκόντων με τους μαθητές κατά τη διάρκεια των μαθημάτων τους κρίνεται ιδιαιτέρως θετική. Τόσο μέσω των μαθημάτων των εκπαιδευτικών διαφόρων ειδικοτήτων όπως και μέσω συλλογικών πρωτοβουλιών και δράσεων της σχολικής μονάδας οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να αποκτήσουν ερεθίσματα από το εξωτερικό περιβάλλον τα οποία λειτούργησαν ευεργετικά στην οικοδόμηση της γνώσης.

 

Αξιοσημείωτη και ιδιαιτέρως επαινέσιμη η προσωπική προσπάθεια των εκπαιδευτικών και της Διεύθυνσης για την κάλυψη των μαθησιακών αναγκών των μαθητών και του σοβαρού κενού που αφήνει η έλλειψη Ειδικού Γυμνασίου στην περιοχή. Η εξαιρετική, καθημερινή, προσπάθεια των εκπαιδευτικών για την ομαλή και παραγωγική ένταξη των μαθητών με ειδικές μαθησιακές ανάγκες ενσαρκώνει το πνεύμα της ενιαίας ενταξιακής εκπαίδευσης, της διαφοροποιημένης μάθησης και της εξατομικευμένης παρέμβασης παρότι για τη βέλτιστη λειτουργία και τη μεγιστοποίηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, παραμένει η αδήριτη ανάγκη εξωτερικής ενίσχυσης της σχολικής μονάδας με εξειδικευμένο προσωπικό.

 

Επιπροσθέτως, κρίνεται ιδιαιτέρως θετική και επιτυχής η πρωτοβουλία συνεργασίας της σχολικής μονάδας με συστεγαζόμενο σχολείο η οποία επέφερε τον εμπλουτισμό των δυνατοτήτων της, την παραγωγική ανταλλαγή ιδεών και την απαραίτητη ενδυνάμωση που επιτυγχάνεται πάντα μέσω των δημιουργικών συνεργασιών.

 

Σχολική διαρροή – φοίτηση

 Παρά τις αναμενόμενες αντικειμενικές δυσκολίες που επιφέρει η γεωγραφική θέση της σχολικής μονάδας, ο Σύλλογος Διδασκόντων και η Διεύθυνση του σχολείου μερίμνησε για την πρόληψη των άσκοπων απουσιών των μαθητών και φρόντισε με επιτυχία για την καλλιέργεια ενός θετικού και δημιουργικού σχολικού κλίματος καταφέρνοντας να μην έχει καμία απώλεια μαθητών από το δυναμικό της.

Σχέσεις   μεταξύ   μαθητών   /   μαθητριών

 Η πολιτική του σχολείου και η γενικότερη σχολική κουλτούρα είναι στραμμένες προς την καλλιέργεια και την ενίσχυση ήπιων δεξιοτήτων των μαθητών/τριών όπως είναι η δημιουργική συνεργασία, ο αλληλοσεβασμός και η ενεργός συμμετοχή σε συλλογικές διαδικασίες. Αυτό εκφράζεται εμπράκτως μέσω της γενικότερης στάσης και των αποφάσεων των εκπαιδευτικών και της Διεύθυνσης και τη συνεργατική σύνταξη του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της σχολικής μονάδας. Οι εν λόγω στάσεις θα μπορούσαν να επεκταθούν στο μέλλον μέσω πρωτοβουλιών αξιοποίησης του θεσμού των μαθητικών κοινοτήτων ο οποίος επιδρά θετικά στο αίσθημα αυτοσεβασμού και υπευθυνοποίησης του μαθητικού πληθυσμού και διενέργειας δράσεων και βιωματικών εργαστηρίων για μαθητές και εκπαιδευτικούς με στόχο την παγίωση νοοτροπίας και θετικών συμπεριφορών όπως είναι ο αλληλοσεβασμός, η ενσυναίσθηση και η αλληλεγγύη μεταξύ των μαθητών. Η σχολική μονάδα ήδη αναλαμβάνει την ευαισθητοποίηση και συνεχή ενημέρωση του εκπαιδευτικού της δυναμικού γύρω από θέματα διαχείρισης τάξης μέσω της διοργάνωσης και παρακολούθησης επιμορφωτικών βιωματικών εργαστηρίων και σεμιναρίων που αφορούν στην διαμόρφωση ενδεδειγμένων τρόπων διαχείρισης εντάσεων και συγκρούσεων, τον ορισμό παρατηρητών-καθηγητών για τον έγκαιρο εντοπισμό περιστατικών βίας, κ.α., με αποτέλεσμα να μην έχουν παρατηρηθεί σοβαρά περιστατικά βίας στο σχολείο.

 

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών και εκπαιδευτικών

 Η καλή συνεργασία μεταξύ των μελών του Συλλόγου Διδασκόντων, η κοινή γραμμή στην αντιμετώπιση του μαθητικού πληθυσμού με έμφαση στην πρόληψη και στην τήρηση των κανόνων με από κοινού συζήτηση και συμφωνία με τους μαθητές/τριες, η δημιουργική συνεργασία μαθητών/εκπαιδευτικών σε διδακτικό και εξωδιδακτικό πλαίσιο για τη διενέργεια πολυάριθμων εκπαιδευτικών δράσεων όπως και η ενεργός καθοδήγηση και υποστήριξη της Διεύθυνσης έχουν προσφέρει μια εξαιρετική βάση για την σεβαστική και παραγωγική επικοινωνία μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών.

Σχέσεις σχολείου – οικογένειας

 Η σχολική μονάδα πράττει, οργανωμένα συστηματοποιημένα και με εξαιρετικά θετική διάθεση, τα απαραίτητα για την πρόσφορη και δημιουργική επικοινωνία με τους γονείς και τους κηδεμόνες των μαθητών/τριών. Σε επόμενα βήματα και εφόσον το θεωρήσει δυνατό μπορεί να προσεγγίσει και σε δεύτερο επίπεδο την γονεϊκή κοινότητα προσφέροντας δράσεις ενημέρωσης, συνεργασίας και επιμόρφωσης σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος συσφίγγοντας κατά αυτό τον τρόπο ακόμη περισσότερο τις αγαστές σχέσεις σχολείου-οικογένειας.

 

Ηγεσία – Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας

 Η διοίκηση του σχολείου, σε συνεργασία με το Σύλλογο Διδασκόντων, ανέλαβε με επιτυχία τη διερεύνηση των δυνατών σημείων και των σημείων προς βελτίωση της σχολικής μονάδας, έθεσε στόχους, τους προτεραιοποίησε καταλλήλως και υλοποίησε με επιτυχία, δράσεις που αποδείχθηκαν ευεργετικές για τη λειτουργία της σχολικής μονάδας. Διακατέχεται από πνεύμα συλλογικότητας και συνεργασίας για τη λήψη αποφάσεων και την επίλυση των προβλημάτων που ανακύπτουν, διενεργεί αποτελεσματική αξιοποίηση των ανθρωπίνων πόρων στη διάθεσή της, αποζητά με επιτυχία συνεργασίες με άλλα σχολεία και φορείς για τη διεύρυνση των δυνατοτήτων της σχολικής μονάδας και έχει επιτύχει τη δημιουργία και διατήρηση ενός εξαιρετικά θετικού σχολικού κλίματος τόσο για τους μαθητές όσο και για τους εκπαιδευτικούς της σχολική κονότητας. Στο μέλλον μπορεί να επικεντρωθεί στην εντατικοποίηση της διάχυσης του έργου των μαθητών και των εκπαιδευτικών μέσω της ψηφιοποίησης των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα εντός της σχολικής μονάδας.

 

Σχολείο και κοινότητα

 Η σχολική μονάδα αποζητά σταθερά συνεργασίες με άλλα σχολεία και φορείς για τη διεύρυνση των δυνατοτήτων της και τα θετικά αποτελέσματα αυτών των συνεργασιών αντανακλώνται στην ποιότητα και την ποικιλλομορφία των παρεχόμενων εξωτερικών ερεθισμάτων στους μαθητές.

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις

 Κατά το φετινό σχολικό έτος, η σχολική μονάδα ανέλαβε, με επιτυχία, την πρωτοβουλία συνεργασίας με συστεγαζόμενο σχολείο, η οποία αύξησε τις δυνατότητές της και προσέφερε μια παραγωγική ανταλλαγή ιδεών και την απαραίτητη ζύμωση και ανατροφοδότηση που επιτυγχάνεται μέσω των εποικοδομητικών συνεργασιών μεταξύ δομών. Οι εν λόγω συνεργασίες διευκόλυναν ιδιαιτέρως το έργο της σχολικής μονάδας που αφορά στη διοργάνωση ενδοσχολικών επιμορφώσεων και ευελπιστείται η συνέχιση της εν λόγω επιτυχημένης πρακτικής και στο μέλλον.

 

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

 Θετική, τόσο για τους μαθητές όσο και για την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, η συμμετοχή τους σε πρόγραμμα σχολικών δραστηριοτήτων και η επακόλουθη ενεργή εμπλοκή των μαθητών σε δημιουργικές εξωδιδακτικές δραστηριότητες που ενδυναμώνουν τις δεξιότητες επικοινωνίας, προσωπικής έκφρασης και δημιουργικότητας. Εφόσον η συμμετοχή των μαθητών υπό την επιτυχή καθοδήγηση των εκπαιδευτικών τους, είναι ενθαρρυντικά, καλό θα ήτανε η σχολική μονάδα να εμπλακεί στο μέλλον και σε ευρωπαϊκά προγράμματα τα οποία θα προσφέρουν έναν ακόμη πιο ευρύ ορίζοντα δυνατοτήτων και εμπειριών τόσο σε μαθητές όσο και σε εκπαιδευτικούς.

 

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Θετικά σημεία

 Παρόλες τις δυσκολίες που αντιμετωπίστηκαν και φέτος λόγω πανδημίας, οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε πολυδιάστατες δράσεις, με ορθή και υλοποιήσιμη στόχευση και ιδιαίτερο βάρος στην καλλιέργεια των ήπιων δεξιοτήτων τους. Θετικό σχολικό κλίμα συνεργασίας και αλληλοσεβασμού τόσο για τους μαθητές όσο και για το εκπαιδευτικό προσωπικό.

 

Σημεία προς βελτίωση

 Αυτό που ενδεχομένως να βοηθούσε τη σχολική μονάδα να επικεντρώσει τις δυνάμεις της πιο στοχευμένα όσον αφορά στον άξονα Διδασκαλία και μάθηση, για το ερχόμενο σχολικό έτος, είναι η επιλογή ενός, ή δυο το πολύ, συγκεκριμένων παιδαγωγικών ζητημάτων με τα οποία επιθυμεί να ασχοληθεί η σχολική μονάδα, σε συλλογικό επίπεδο ή υπό την ατομική καθοδήγηση ενός υπεύθυνου εκπαιδευτικού και η διοργάνωση σειράς στοχευμένων δράσεων γύρω από τα εν λόγω θέματα ούτως ώστε οι μαθητές να έχουν περισσότερο χρόνο να επεξεργαστούν και να ενστερνιστούν τις αξίες που προσπαθούμε να τους μεταδώσουμε. Ενδεικτικά αναφέρονται η καταπολέμηση της ενδοσχολικής βίας, η ευαισθητοποίηση γύρω από θέματα διαφορετικότητας, η καλλιέργεια της συνεργατικότητας και της παραγωγικής επικοινωνίας, η ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων και οποιοδήποτε άλλο θέμα ανάπτυξης ήπιων δεξιοτήτων των μαθητών επιλέξει ο/η εκπαιδευτικός ή η σχολική μονάδα. Η εν λόγω στόχευση μπορεί να έχει ετήσια διάρκεια και να περιλαμβάνει εξειδικευμένες δραστηριότητες διαφορετικής φύσεως με κοινό παρονομαστή το θέμα που έχει επιλεγεί. Σημαντική θεωρείται η τελική διάχυση τόσο των παραγόμενων των μαθητών μέσω της ιστοσελίδας του σχολείου όσο και η ενδεχόμενη ανάρτηση χρήσιμου εκπαιδευτικού υλικού που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διενέργεια των δράσεων. Στην επιλογή των θεμάτων και στο σχεδιασμό βοηθά ιδιαίτερα η αναζήτηση συνεργασιών με εξειδικευμένους φορείς υποστήριξης και το προτεινόμενο διδακτικό υλικό εκπαιδευτικών προγραμμάτων του οποίου οι εκπαιδευτικοί μπορούν να κάνουν επέκταση αναλόγως με τη δική τους στόχευση.

 

Προτάσεις προς βελτίωση

 Πιο συγκεκριμένη στόχευση των εκπαιδευτικών δράσεων και διάχυση των μαθητικών παραγόμενων και των μαθησιακών αποτελεσμάτων. Ενθάρρυνση των καθηγητών για συμμετοχή σε προγράμματα E-twinning και Erasmus . Δεδομένου ότι η συμμετοχή σε εξωδιδακτικές δράσεις του σχολείου υπό την επιτυχή καθοδήγηση των εκπαιδευτικών τους, είναι ενθαρρυντικά, καλό θα ήτανε η σχολική μονάδα να εμπλακεί στο μέλλον και σε ευρωπαϊκά προγράμματα τα οποία θα μπορούσαν να προσφέρουν έναν ακόμη πιο ευρύ ορίζοντα δημιουργικών δυνατοτήτων και εμπειριών τόσο σε μαθητές όσο και σε εκπαιδευτικούς.

 

 

 

Θετικά σημεία

 Ορθή διερεύνηση των δυνατών σημείων και των σημείων προς βελτίωση της σχολικής μονάδας. Επιτυχής και υλοποιήσιμη στοχοθεσία, κατάλληλη προτεραιοποίηση στόχων και ορθή διαχείριση και αξιοποίηση των πόρων. Πνεύμα συλλογικότητας, αποδοχής και συνεργασίας κατά τη λήψη αποφάσεων και την επίλυση των προβλημάτων που ανακύπτουν. Υποστήριξη της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών μέσω της διενέργειας κατάλληλων ενδοσχολικών επιμορφώσεων. Επιτυχής συνεργασία με όμορα σχολεία και εξωτερικούς φορείς υποστήριξης.

 

Σημεία προς βελτίωση

 Ενθάρρυνση των εκπαιδευτικών για συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά προγράμματα.

Προτάσεις προς βελτίωση

 Πιο συστηματοποιημένη οργάνωση και υλοποίηση παιδαγωγικών δράσεων οι οποίες θα αποδειχθούν εξαιρετικά ευεργετικές για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των μαθητών όπως και για την υγιή και ασφαλή λειτουργία της σχολικής μονάδας.

Ψηφιοποίηση και διάχυση των μαθητικών παραγόμενων για την ενίσχυση μαθητών και εκπαιδευτικών μέσω της ανάδειξης του έργου τους.

 

Θετικά σημεία

 Θετική και με εξαιρετικά αποτελέσματα, τόσο για τους μαθητές όσο και για την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, η συμμετοχή τους σε προγράμματα αυτοεπιμόρφωσης και ενδοσχολικής επιμόρφωσης.

Σημεία προς βελτίωση

 Καλό θα ήτανε η σχολική μονάδα να εμπλακεί στο μέλλον και σε ευρωπαϊκά προγράμματα τα οποία θα προσφέρουν έναν ακόμη πιο ευρύ ορίζοντα δυνατοτήτων και εμπειριών τόσο σε μαθητές όσο και σε εκπαιδευτικούς.

Προτάσεις προς βελτίωση

 Επιμόρφωση των καθηγητών σε προγράμματα E-twinning και Erasmus για προετοιμασία αυτών για ενδεχόμενες συμμετοχές της σχολικής μονάδας σε Ευρωπαϊκά προγράμματα.