Οδηγίες εγγραφής στο ΓΕ.Λ. Καλαβρύτων

Οδηγίες εγγραφής στο ΓΕ.Λ. Καλαβρύτων

Η εγγραφή γίνεται σε δύο φάσεις:

1η φάση. Ηλεκτρονική προεγγραφή

Οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/-τριών που επιθυμούν να εγγραφούν σε οποιαδήποτε τάξη  του ΓΕ.Λ. για το σχολικό έτος 2020 – 2021, υποβάλλουν «Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής», μέσω της εφαρμογής e-eggrafes στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://e-eggrafes.minedu.gov.gr,

συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία, από την 18η Ιουνίου 2020 και ώρα 09:00 έως τη 2η Ιουλίου 2020 και ώρα 23:59.

Κατά την υποβολή της Ηλεκτρονικής Αίτησης καταχωρίζονται απαραίτητα τα παρακάτω στοιχεία:

 1. Το e-mail του κηδεμόνα ή του ενήλικου μαθητή / της ενήλικης μαθήτριας
 2. Το μητρώνυμο του κηδεμόνα ή του ενήλικου μαθητή / της ενήλικης μαθήτριας
 3. Επιλογή Ημερήσιου ή Εσπερινού ΓΕ.Λ.
 4. Η τάξη στην οποία θα φοιτήσουν οι μαθητές/-τριες το επόμενο σχολικό έτος
 5. Επιλογή ξένης γλώσσας (Α΄ Λυκείου)
 6. Επιλογή 2ης ξένης γλώσσας ((Γαλλικά ή Γερμανικά Β΄ Λυκείου)
 7. Επιλογή Ομάδας Προσανατολισμού (Β΄ και Γ΄ Λυκείου)
 8. Το σχολείο τελευταίας φοίτησης καθώς και το έτος τελευταίας φοίτησης
 9. Ο Αριθμός Μητρώου (Α.Μ.) μαθητή/-τριας (ο οποίος αναγράφεται στον έλεγχο προόδου, στο Ατομικό Δελτίο μαθητή)
 10. Η ημερομηνία γέννησης του μαθητή / της μαθήτριας
 11. Από ποιον/-α καταχωρίζεται η Ηλεκτρονική Αίτηση
 12. Ο αριθμός του κινητού ή του σταθερού τηλεφώνου του/της κηδεμόνα ή του μαθητή / της μαθήτριας

Η Ηλεκτρονική Αίτηση επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/1986 (Α ́ 75).

 

Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία πρέπει να γίνει εκτύπωση της Αίτησης.

2η φάση. Ολοκλήρωση εγγραφής

Για την εγγραφή μαθητή/τριας στα Γενικά Λύκεια, οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται, προκειμένου να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους, να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Εκτύπωση της Ηλεκτρονικής Αίτησης.
 2. Απολυτήριο Γυμνασίου, αν αυτό δεν έχει διαβιβαστεί υπηρεσιακά, ή άλλο (ισότιμο) τίτλο σπουδών.
 3. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) του κηδεμόνα του/της μαθητή/τριας στην οποία θα δηλώνεται ο τρόπος ενημέρωσης για θέματα απουσιών (SMS, e-mail) καθώς και κάποια άλλα στοιχεία που χρειάζονται (δίνεται από το σχολείο).
 4. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του/της κηδεμόνα
 5. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του μαθητή / της μαθήτριας
 6. Πιστοποιητικό του Δήμου/Δημοτικής Ενότητας στα Μητρώα του οποίου είναι εγγεγραμμένος/η ο μαθητής / η μαθήτρια, αν δεν έχει δελτίο αστυνομικής ταυτότητας.
 7. Αίτηση και μία φωτογραφία για τους μαθητές που θα μετακινούνται με Ε.Μ.Δ. του Κ.Τ.Ε.Λ.
 8. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας του Μαθητή -μόνο για την Α’ τάξη- που συμπληρώνεται (δίνεται από το σχολείο και παραδίδεται μέχρι τον Σεπτέμβριο)
 9. Εκκαθαριστικό της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. (Όσοι χρειάζονται μεταφορά με ταξί ή ΚΤΕΛ)
 10. Λογαριασμό τηλεφώνου ή ρεύματος (Όσοι χρειάζονται μεταφορά με ταξί ή ΚΤΕΛ)

Επισυναπτόμενα έγγραφα: